درباره فروشگاه
در اینجا اطلاعاتی در مورد فروشگاه قرار میگیرد ، جهت ویرایش به پنل کاربری مراجعه کنید
گزارشات
تاریخ تاسیس : 1394/08/02
تعداد محصولات اضافه شده : 22
تعداد فروشهای کاربر : 0
افراد آنلاین :
رنک فروش کاربر :
کدهای ویژه
Powered By mesell.ir

   ACT Companion to Treasury Management

علیرضا سعادتمند 1395/11/04 دسته بندی : اقتصاد 0
act companion to treasury managment
خرید و دانلود | 20,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   Achieving Market Integration

علیرضا سعادتمند 1395/11/04 دسته بندی : اقتصاد 0
achieving market integration
خرید و دانلود | 10,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   Mix Smart Pro Audio Tips For Your Multitrack Mix (Mastering Music)

علیرضا سعادتمند 1395/11/04 دسته بندی : هنر 0
mix smart pro audio tips for your multitrack mix(mastering music)
خرید و دانلود | 30,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   Ableton Live 9 Power! The Comprehensive Guide

علیرضا سعادتمند 1395/11/04 دسته بندی : هنر 0
ableton live 9 power! the comprehensive guide
خرید و دانلود | 40,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺘﺮوﭘﻲ در ﺟﺮﻳﺎن ﻛﻮﺋﺖ‬ ‫ﺑﺎ اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ ﺟﺰﺋﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ‬

سید محسن حسینی 1395/11/04 دسته بندی : مکانیک 21
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪآﻧﺘﺮوﭘﻲ اﺑﺰاري ﻛﺎرﺑﺮدي ﺟﻬﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﺮدن ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻧﺮژي در ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ و‬
‫ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ در ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي رﺳﻮﺑﺎت و اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺘﻘﺎل‬ ‫ﺣﺮارت در ﻣﺒﺪﻟﻬﺎي ﺣﺮارﺗﻲ ﻛﺎرﺑﺮدوﺳﻴﻌﻲ دارد.
‫در اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﻞ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺘﺮوﭘﻲ در ﻳﻚ اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ ﺟﺰﺋﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺘﺤﻠﺨﻞ ﻛﺎﻧﺎل‬ﻣﺤﺪود ﺷﺪه ﺑﺎ دو ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻮازي در ﺟﺮﻳﺎن ﻛﻮﺋﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.
تعداد صفحات :۱۳۱
فرمت فایل:PDF
حجم فایل 1.25 مگابایت

خرید و دانلود | 2,500 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   Pro Tools 8 Music Production, Recording, Editing, and Mixing

علیرضا سعادتمند 1395/11/04 دسته بندی : هنر 0
pro tools 8 music production,recording,editing and mixing
خرید و دانلود | 20,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   ﻣﺪﻟﺴﺎزي اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت درژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎي واﮔﻦ‬

سید محسن حسینی 1395/11/04 دسته بندی : مکانیک 17
می دانیم ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺷﺎﻣﻞ دو ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه اﻧـﺪ اﺳـﺘﺎﺗﻮر ﻛـﻪ ﺧـﻮد از ﻗﻄﺒﻬـﺎي‬
‫اﺻﻠﻲ‪ ،‬ﻛﻤﻜﻲ‪ ،‬ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭽﻲ ﻗﻄﺐ اﺻﻠﻲ‪ ،‬ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭽﻲ ﻗﻄﺐ ﻛﻤﻜﻲ و روﺗـﻮر ﻛـﻪ آﻧﻬـﻢ ﺷـﺎﻣﻞ‬
‫ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭽﻲ آرﻣﻴﭽﺮ‪ ،‬ﻛﺎﻟﻜﺘﻮر‪ ،‬ﺟﺎروﺑﻜﻬﺎ ﺑﻬﻤﺮاه ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت‪ ،‬ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن و‪ ...‬ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ‪.‬‬‬‬

‫ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد دﻣﺎدر ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻘﺎط ژﻧﺮاﺗﻮر واﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗـﻮر‬
‫اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ وﺟﻮد اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ‪ ،‬ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﺗﺸﻌﺸﻊ‪ ،‬ﻫﺪاﻳﺖ وﺟﺎﺑﺠـﺎﻳﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ‬
‫ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﻨﺲ ﻣﻮاد‪،‬ﻧﺤﻮه ﺳﺎﺧﺖ وﭼﻴـﺪﻣﺎن اﻟﻤﺎﻧﻬـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ)ﻣﻮﻧﺘـﺎژ(وﻣﺸﺨـﺼﺎت‬
 طراحی و صورت می گیرد.
تعداد صفحات :۱۲۵
فرمت فایل :PDF
حجم فایل :1.47 مگابایت
                                                             

خرید و دانلود | 2,700 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   تحلیل تیر ترمو پیزو الکتریک

سید محسن حسینی 1395/11/04 دسته بندی : مکانیک 10
ﭼﻜﻴﺪه‬

‫ﺑﺮرﺳﻲ رﻓﺘﺎر ﺗﻴﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻻﻳﻪﻫﺎي ﭘﻴﺰواﻟﻜﺘﺮﻳﻚ ﺗﺤﺖ اﺛﺮ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و ﺣﺮارﺗﻲ در اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ اﻧﺠﺎم‬

‫ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ رﻓﺘﺎر ﺣﺮارﺗﻲ از ﻣﻌﺎدﻻت ﺗﺮﻣﻮﭘﻴﺰواﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬ﻣﺪل ﺗﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪه‪،‬‬

‫ﻣﺪل ﺗﻴﺮ ﺗﻴﻤﻮﺷﻨﻜﻮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﺑﺮﺷﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔ اول ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌﺎدﻻت ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﺗﻴـﺮ از اﺻـﻮل‬

‫ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ و از ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻴﺪاﻧﻬﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑـﺮ ﻣﻴـﺪان ﺣﺮارﺗـﻲ ﺻـﺮﻓﻨﻈﺮ ﻣـﻲﮔـﺮدد‪ .‬ﺑـﺎ‬

‫اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه‪ ،‬ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮش ﻋﺮﺿﻲ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺗﻴـﺮ ﺗﺤـﺖ ﺑﺎرﮔـﺬاري ﺣﺮارﺗـﻲ و ﻣﻜـﺎﻧﻴﻜﻲ‬

‫ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﺧﻤﺶ ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﺑﺎرﮔﺬارﻳﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده اﻋﻤـﺎل وﻟﺘـﺎژ‪ ،‬ﺑﺮرﺳـﻲ‬ می شود.
تعداد صفحات: ۸۶
فرمت فایل : PDF
این فایل با ارزش را برای دانلود در اختیار دانشجویان و محققان محترم قرار می دهم.


                                                                                   

خرید و دانلود | 2,300 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   Sound and Music for the Theatre The Art & Technique of Design

علیرضا سعادتمند 1395/11/03 دسته بندی : هنر 0
sound and music for the theatre the art & technique of design
خرید و دانلود | 30,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   Pro Tools for Music Production Recording, Editing and Mixing

علیرضا سعادتمند 1395/11/03 دسته بندی : هنر 0
pro tools for music production recording,editing and mixing
خرید و دانلود | 40,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   Creative Sequencing Techniques for Music Production A practical guide to Logic, Digital Performer, Cubase

علیرضا سعادتمند 1395/11/03 دسته بندی : هنر 0
creative sequencing techniques for music production
خرید و دانلود | 15,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   Pro Tools All-in-One For Dummies

علیرضا سعادتمند 1395/11/03 دسته بندی : هنر 0
 pro tools all-in-one for dummies
خرید و دانلود | 30,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   Creative Sequencing Techniques for Music Production

علیرضا سعادتمند 1395/11/03 دسته بندی : هنر 0
creative sequencing techniques for music production
خرید و دانلود | 40,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   Music theory for computer musicians

علیرضا سعادتمند 1395/11/03 دسته بندی : هنر 0
Music theory for computer musicians
خرید و دانلود | 30,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   Mixing secrets

علیرضا سعادتمند 1395/11/03 دسته بندی : هنر 0
Mixing secrets
خرید و دانلود | 30,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   فوریت های شکمی

عباس فاضل 1395/11/01 دسته بندی : پرستاری 0
پاوری که اقدامات لازم در فوریت های مختلف شکمی را نشان میدهد
خرید و دانلود | 5,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   کدینگ 1100&504

عباس فاضل 1395/10/30 دسته بندی : عمومی 0
کتابی مفید برای دانشجویان و هر کسی که میخاد لغت زبان انگلیسیو راحت حفظ کنه
خرید و دانلود | 5,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   وینگنشتاین مقدم ویتگنشتاین مؤخر

داریوش تنهایی 1395/10/30 دسته بندی : علوم انسانی 0

فرمت وُرد

110 صفحه


درآمدي بر فصل اول

لودويك ويتگنشتاين يكي از مهمترين فيلسوفان تحليلي قرن بيستم است كه بواسطه دو اثر مهم فلسفي‌اش- رساله منطقي- فلسفي و پژوهشهاي فلسفي- مسير و جهت فلسفه تحليلي را تحت تأثير قرار داد.  او را بايد نقطه عطفي در تاريخ تفكر فلسفي و همچنين هم تراز فلاسفه‌اي چون دكارت، كانت، هايدگر و . . . به حساب آورد كه انقلاب و چرخش زباني را ايجاد كرده است. در طول تاريخ تفكر فلسفي مي‌توان كساني را مشاهده كرد كه آغازگر يك انقلاب و تحول فكري بوده اند. شايد بتوان گفت سوفسطائيان اولين انقلابيون تاريخ فلسفي هستند. كه موضوع پژوهش فلسفي را از عالم و طبيعت به پژوهش درباره خودشان تغيير دارند و يا مي‌توان به كانت اشاره كرد كه با آراء و عقايد خود توجه متفكران را از متعلق شناسايي به سوي فاعل شناسايي و تواناييها و محدوديتهاي ذهن آن معطوف ساخت تغيير و تحول مهم و قابل ملاحظة ديگر توسط هايدگر ايجاد مي‌شود، فلسفه كه از زمان دكارت همواره دل مشغول اين سؤال بوده است كه دانش چيست و به چه چيزي ممكن است شناخت پيدا كنيم؟ با ظهور هايدگر ديگر اين سؤالات محور دل مشغولي‌هاي فلسفه قرار نمي‌گيرد و در عوض به مسأله مهم و اساسي «هتسي يا بودن» پرداخته مي‌شود. به طور كلي مي‌توان گفت كه در هر دوره، مسئله‌اي در محور و مركز توجه قرار گرفته است گاه طبيعت و عالم هستي، گاه انسان و ذهن او و تواناييها و محدوديتهاي آن و گاه خود  هستي و وجود مطرح بوده‌اند. اما آنچه كه در فلسفه ويتگنشتاين به عنوان مسئله محوري فلسفه وي مطرح است مسئله زبان است و او را بايد از اين جهت نقطه عطفي در تاريخ فلسفه دانست كه آراء و عقايدش نقطه عزيمت تأمل فلسفي از بررسي و تحليل «ماهيت شناخت و مفاهيم ذهن آدمي» به سوي تحليل «زبان» است. اين تحليل زباني را مي‌توان در آراي فلاسفة تحليل زباني معاصر مشاهده كرد فلاسفه‌اي چون راسل- كارناپ، آير، رايل و . . . . سعي كردند تا مباحث فلسفي را در مقوله مباحث زبان شناختي جاي دهند اما ذكر يك نكته بسيار حائز اهميت است: مراد ويتگنشتاين از تحليل زباني چيست آيا او به دنبال همان تحليل مورد نظر تجربه گرايان كلاسيك است كه تصورات و ايده‌ها را تجزيه و تحليل مي‌كردند تا به انطباعات حسي آنها برسند و يا اينكه تحليل مورد نظر او همان تحليل كانتي است كه تحليل مفاهيم و كليات ذهني بود. در حقيقت تحليل زباني مورد نظر او نه همچون تجربه گرايان كلاسيك تحليل تصورات و ايده‌ها است و نه تحليل مفاهيم و كليات ذهني. بلكه مراد وي از تحليل، تحليل گزاره‌ها است . زيرا به نظر ويتگشتاين گزاره‌هاي زبان ما يك ساخت و صورت منطقي دارند كه در اغلب جملات اين صورت در وارء صورت دستوري ظاهري پنهان گشته است و همين عدم وضوح و ابهام صورت منطقي سبب فهم غلط و كاربرد نادرست زبان شده است و مسائل و نظريات فلسفي كثيري را به بار آورده است به همين خاطر ما بايد به تحليل زبان به منظور كشف اين صورت منطقي بپردازيم تا از ايجاد مسائل فلسفي اجتناب كنيم.

(Did Wittgensteim take the Linguistic Turn, p.1)

چنين نگرشي در باب رابطه زبان و فلسفه ايجاد چرخش زباني شد. يكي از مفسران انديشه‌هاي ويتگنشاين، رساله منطقي ـ فلسفي را عامل ايجاد اين چرخش زبان مي‌داند و  به نكاتي كه بيانگر و گواه چنين و تحولي است اشاره مي‌كند. از ميان آنها مي‌توان به توجه و علاقه ويتگنشتاين به تعيين حد و مرز ميان جملات معنادار و جملات بي‌معنا، تعيين محدوديت‌هاي زباني، وضوح بخش منطقي انديشه‌ از طريق تحليل منطقي‌ ـ زبان گزاره به عنوان وظيفه فيلسوف، تعيين ماهيت ذاتي گزاره و . . . . اشاره كرد.

(Hacker.P.M, Wittgenstein’s place in twentieth – century Analytic (phiolsophy, p.37

نكته مهم و حائز اهميت كه بايد در اينجا به آن اشاره كرد اين است كه توجه و علاقه شديد ويتگنشتاين به زبان و تعيين محدوديت‌هاي آن شايد اين تصور غلط و نادرست را در ما ايجاد كند كه او صرفاً يك زبان شناس است اما اين تصور بسيار غلط و نادرست مي‌باشد، زيرا او به زبان نه از آن حيث كه زبان است بلكه به خاطر فلسفه علاقمند بود.

او به تحليل زبان پرداخت تا بتواند از اين رهگذر مسائل فلسفي‌اي كه از بدفهمي‌منطق زبان ناشي شده است را حل كند خود وي نيز در مقدمه رساله منطقي ـ فلسفي مي‌گويد هدف كتابش حل مسايل فلسفي است كه از بدفهمي‌منطق زبان ناشي شده است و سعي دارد تا با تحليل زبان و كاربردهاي ويژه واژه‌ها در شرايط و مقتضيات معين، راه گريزي براي رهايي از مسائلي بيابد كه موجب آشفتگي فكر مي‌شوند. در صورت عدم توجه به رابطه ميان زبان مسائل فلسفي توج به سختي مي‌توان فهميد كه منظور او از طرح مسائل زباني چيست. از نظر فلاسفه تحليل زباني هر چند كه گام اول در تفكر فلسفي رو در رويي با مسائل فلسفي مي‌باشد اما از آنجايي كه همه مسائل مطرح شده توسط فلاسفه معنادار نيست و با دقت در محتوا و معنا آنها و  با توجه به ملاك‌ها و معيارهاي معناداري متوجه خواهيم شد كه آنها هيچ گونه معنا و محتواي محصلي ندارند لذا ابتدا بهتر است كه به بحث زبان شناختي و تعيين معناداري و بي‌معنايي گزاره‌ها بپردازيم پس از اثبات معناداري مسائل به بررسي و تحقيق در زمينه آنها بپردازيم بدين جهت مهمترين و اساسي‌ترين سؤال يك فيلسوف زباني اين است كه زبان چيست و در چه صورت گزاره معنادار است و در چه حالتي بي‌معنا است مرز ميان واژه و جمله‌ي معنادار از بي‌معنا كدام است. بعبارت ديگر اساساً منظور از معنا و محتواي يك جمله چيست و چه عواملي باعث معناداريي و بي معنايي جمله يا واژه مي‌گردد. همان طور كه ملاحظه كرده‌ايم فلاسفة تحليل زبان، براي حل مسائل فلسفي است كه به بحث زبان شناختي روي آوردند و بحث از معنا و زبان مدخل اصلي فلسفه آنها شد. ما به رابطه‌ي ميان مسائل فلسفه و زبان در فلسفه آنها بايد توجه كرد. (دكتر احمدي، تحليل زباني فلسفه، صص 53-52). عدم توجه برخي از افراد به اين رابطه باعث سؤء تعبير شده است به طوري كه «تشخيصشان اين است كه تحليلگران زبان، فلسفه را در جهان تنزل مقام داده‌اند فيلسوفاني كه روزگاري حقيقت و واقعيت نهايي

خرید و دانلود | 3,300 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   خود ارضایی و احساس گناه

محمد یحیی صانعی 1395/10/28 دسته بندی : عمومی 0
خودارضايي و احساس گناه :
بسياري از افراد در نتيجه ي خودارضايي احساس گناه و شرمساري مي کنند .  براي اين مساله مي
توان سه دليل ذکر کرد :
١. خودارضايي طي قرن ها همواره به عنوان عملي انحراف
آميز ، خطرناک و گناه آلود قلمداد شده است . در واقع در
بسياري از فرهنگ ها ، خودارضايي ، يک تابوي کهن را
همراه خود به يدک مي کشد . باورهاي تاريخي بسياري ،
خودارضايي را براي ذهن و بدن انسان مضر دانسته اند .
در نتيجه ي اين چنين باورهايي، بسياري از افراد نسبت به
خودارضايي احساس خشم و نفرت داشته و آن را امري
 گناه آلود مي دانند . 
اين طرز نگرش به خودارضايي در جوامع مذهبي نسبت
به ساير جوامع شايع تر است . در اين گونه جوامع تابو
هايي در مورد خودارضايي وجود دارد . جاي شگفتي
نيست که در چنين جوامعي افراد به شکل جديتري با اين مسئله دست و پنجه نرم مي کنند.

٢. خاطرات دوران کودکي که طي آنها فرد حين خودارضايي غافلگير شده و يا توسط سايرين
مچگيري شده است يکي ديگر از عواملي است که افراد را از دست زدن به خودارضايي منع مي
کند. در بسياري از موارد اين تجربيات تلخ ، منبع بسياري از مشکلات شخصيتي فرد در
بزرگسالي محسوب مي شوند . ٣. اگر بخواهيم از ديد تکاملي به مساله بنگريم ، چنانچه هرکس به واسطه ي خودارضايي به
حالت شادي و رضايت کامل دست مي
يافت ، ديگر هيچ دليلي براي برقراري
رابطه ي جنسي با ديگران و توليد مثل
وجود نداشت . بنابراين وجود مقداري
احساس گناه در نتيجه خودارضايي از نظر
تکاملي نيز کاملا طبيعي بوده و به نظر
مي رسد براي گونه ي انسان مفيد نيز
 بوده باشد ! 
آسیب شناسی خودارضایی
والدین چه باید بکنند ؟
از آن چشم پوشی می کنید : خودارضایی ، یک 
رفتار معمول و طبیعی برای اکثر کودکان و نوجوانان است یا خیر؟
خودارضایی در کودکان ،نوجوانان وغیره....:
خودارضایی در میان کودکان کم سن و سال یک پدیده ی رایج و متداول است .  در اغلب موارد
خودارضایی به عنوان یک رفتار طبیعی در کودکان همه ی سنین دیده می شود. کودکان غالبا
خودارضایی را از حدود ١٨ ماهگی آغاز می کنند . خودارضایی عموما بین سنین ٣ تا ٥ سالگی به اوج [ خود می رسد . پس از آن به تدریج از میزان آن کاسته می شود تا زمانی که بلوغ فرا برسد .
بسیاری از والدین به هنگام مواجه با خودارضایی فرزندشان دچار تعجب و یا شوک می شوند
والدینی که قصد دارند بر
خودارضایی کودک خویش نظارت
داشته باشند بایستی از این نکته
آگاه شوند که چه هنگام خودارضایی
امری معمولی و چه هنگام نشان
دهنده ی وجود برخی مشکلات اساسی است . 
چرا کودکان خودارضایی می کنند ؟
[ لذت : کودکان به سرعت می آموزند که خودارضایی یک امر لذت بخش است . 
کاهش آرامش : برای بسیاری از کودکان ، خودارضایی باعث کاهش تنش می شود ، این 
کودکان ممکن است در مواقعی که غمگین ، بی حوصله ، کسل یا مضطرب هستند ،
خودارضایی کنند . 
جستجو و کنجاوی : خودارضایی در بسیاری کودکان بخشی از کنجکاویِ طبیعی آنان 
 نسبت به بدن خویش می باشد. 

خودارضایی در مراحل مختلف زندگی :
خودارضایی در مراحل مختلف سنی به دلایل مختلف صورت می گیرد . گروه های سنی که به شکل
های مختلف به این عمل مبادرت می ورزند عبارتند از :
نوزادان : نوزادان به عنوان بخشی از کاوش عمومی در بدن خویش ، اقدام به خودارضایی 
 می کنند .
کودکان کم سن و سال : برای این دسته خودارضایی عموما با تخیلات جنسی همراه 
نیست . کودکان کم سن و سال به بررسی نگرش والدین خود نسبت به خودارضایی می
پردازند . چنانچه والدین در مقابل خودارضایی کودک واکنش ناخوشایندی نشان دهند ،
کودک نسبت به احساسات و رفتارهای
جنسی احساسی همراه با خجالت و
 شرمساری پیدا می کند . 
نوجوانان : خودارضایی در بین این 
گروه سنی چه در میان دختران و چه در
[ میان پسران بسیار متداول است . 
بسیاری از نوجوانان نسبت به اندام های
در حال رشد و کامل شدن احساسات جنسی خویش نگران و نامطمئن
هستند . گفته های متضاد و داده های
غلط والدین و سایرین می تواند
اضطراب و آشفتگی آنها را افزایش دهد.
بالغین ( بزرگسالان ) : برخی افراد 
گمان می کنند که خودارضایی تنها عملی مناسب برای افراد فاقد شریک جنسی است . ولی
اکثر افراد حتی بعد از داشتن یک شریک جنسی دائمی نیز ، همچنان به خودارضایی در طول
بزرگسالی نیز ادامه می دهند . این ایده که بزرگسالانی که خودارضایی می کنند بایستی
منحرف و یا دارای نقصان باشند ، کاملا غلط است . خودارضایی یک بخش سالم از زندگی
[ فرد است ، صرف نظر از اینکه فرد دارای شریک جنسی است یا خیر 


در اکثر موارد مشکلی که در نتیجه ی خودارضایی برای کودک به وجود می آید ناشی
از برخورد غلط والدین با این مساله می باشد . :
.
بهترین کاری والدین می توانند بکنند برخورد
آسیب شناسی خودارضایی
والدین چه باید بکنند ؟
از آن چشم پوشی می کنید : خودارضایی ، یک 
رفتار معمول و طبیعی برای اکثر کودکان و نوجوانان است یا خیر؟
آپلود فایل انچه باید بدانیم در این فایل است
لینک دانلود
http://s9.picofile.com/file/8282777942/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C.pdf.html
http://s9.picofile.com/file/8282777942/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C.pdf.html
این فایل pdf رمز آپلود دارد  برای دریافت آن مبلغ 5000 هزار تومان به شماره کارت ملی 6037997111356060 بنام محمد یحیی صانعی واریز کرده با ارسال یک پیامک به شماره تلفن 09145780150 رمز آپلود را دریافت کنید

خرید و دانلود | 5,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   دانلود فایل پاورپوینت درباره فصل 4 کتاب علوم پایه هشتم

پدرام اسکوئیان 1395/10/28 دسته بندی : عمومی 0
با سلام

شما با مراجعه به ادامه مطلب میتوانید این فایل را دانلود کنید.

...

خرید و دانلود | 1,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   تأثير تحصيلات زنان بر توسعه اقتصادي كشور

داریوش تنهایی 1395/10/30 دسته بندی : اقتصاد 0
فرمت وُرد
115 صفحه«تأثير تحصيلات زنان بر توسعه اقتصادي كشور»

 


 

 

فهرست موضوعي مطالب

عنوان                                         صفحه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمه................................ 1

چارچوبي نظري تحقيق................... 3

فرضيه‌ها ............................. 4

روش تحقيق ........................... 5

مشكلات و موانع........................ 5

اصطلاحات و واژه‌هاي كليدي.............. 6

(1) فصل اول: ........................ 8

.. 1-1) توسعه و مفاهيم............... 8

.. 2-1) توسعه اقتصادي................ 17

.. 3-1) مطالعه اجمالي عوامل موثر بر توسعه اقتصادي   19

.. 4-1) بررسي وضعيت توسعه‌اي ايران طي سال‌هاي 1382 1376...23

جداول و نمودارها..................... 26

(2) فصل دوم: ........................ 28

.. 1-2) مطالعه وضعيت گذشته و موجود تحصيلات زنان در ايران 28

جداول و نمودارها..................... 40

(3) فصل سوم: ........................ 44

.. 1-3) تأثيرتحصيلات زنان بر عامل فرهنگي-اجتماعي توسعه اقتصادي 44

.. 2-3) تاثير تحصيلات زنان بر عامل انساني توسعه اقتصادي  59

..... الف) تأثير كمي تحصيلات زنان بر عامل انساني توسعه اقتصادي........................ 63

....... A) وضعيت زناشويي و سواد .... 63

....... B ) باروري و سواد........... 64

....... C) سواد و تعداد فرزندان .... 65

....... D) سطح تحصيلات و تعداد فرزندان 66

..... ب) تأثير كيفي تحصيلات زنان بر عامل انساني توسعه اقتصادي........................ 67

....... A) سواد و تعداد فرزندان فوت شده 68

....... B) سواد و تعداد فرزندان داراي مدرك ديپلم و بالاتر............................

.. 3-3 ) تأثير تحصيلات زنان بر عامل اقتصادي توسعه اقتصادي.................................. 69

جداول و نمودارها..................... 81

(4) فصل چهارم: خلاصه پژوهش و پيشنهاد.. 93

.. 1-4) بررسي چالش‌ها و موانع در مسير توسعه آموزشي زنان ايران ............................ 96

     2_4)بررسی فرضيه ها.............. .102

     3_4)پيشنهاد برای روش تحقيق در مطالعات بعدی 102

فهرست منابع ......................... 103

 

فهرست جداول و نمودارها

عنوان                                    صفحه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جدول (1-4-1) : روند اقتصاد ايران 1382- 1376 26

جدول (2-4-1): شاخص‌هاي فرهنگي- اجتماعي ايران 1382- 1376 26

جدول (3-4-1): توسعه انساني ايران در مقايسه با برخي

كشورها 1382-1376 .................... 27

جدول (1-2) : تعداد و درصد رشد سالانه انواع جمعيت در ايران در

سال‌هاي 1375 و 1365 و 1355 به تفكيك جنس   40

جدول (2-2) : تعداد و درصد رشد سالانه جمعيت موثر كشور در سالهاي

 1375 و 1365 و 1355 به تفكيك گروه‌هاي مختلف سني و جنس   40

جدول (3-2): ضريب اشتغال به تحصيل جمعيت ايران در گروه‌هاي سني

 24-6 ساله به تفكيك جنس دو سال‌هاي 1375 و 1365 و 1355   41

جدول (4-2): نسبت جنسي محصلين در سالهاي 1375 و 1365 و 1355 به

تفكيك گروه‌هاي سني مختلف.............. 41

جدول (5-2) درصد دانش‌آموزان دختر در سال‌هاي 1376 1315 به تفكيك

سطوح مختلف آموزشي ................... 41

جدول (6-2) درصد دختران در بين جمعيت دانش آموزش كشور در سال‌هاي

 1376-1347 به تفكيك سطوح مختلف آموزشي 41

جدول (7-2): تعداد و درصد رشد سالانه پذيرفته شدگان، دانشجويان

و فارغ التحصيلان آموزش ‌عالي در ايران در سال‌هاي

 1377- 1357 به تفكيك جنس............. 42

جدول (8-2): تعداد و درصد پذيرفته‌شدگان زن در آموزش عالي در سال

 1376- 1358 به تفكيك دوره‌هاي تحصيلي . 43

جدول (9-2): تعداد و درصد دانشجويان در آموزش عالي در سال‌هاي

1377-1358 به تفكيك دوره‌هاي تحصيلي ... 43

جدول (1-A الف- 2-3) : جمعيت زنان 10 ساله و بيشتر بر حسب وضع

زناشويي به تفكيك شهري و روستايي ..... 81

جدول (2- A- الف- 2 -3): جمعيت زنان 10 ساله و بيشتر بر حسب وضع

سواد و زناشويي به تفكيك نقاط شهري و روستايي 81

نمودار (3-A- الف- 2-3): زنان 10 ساله و بيشتر بر حسب وضع زناشويي 82

جدول (4-A- الف- 2 3): جمعيت زنان 10 ساله و بيشتر حداقل يكبار

ازدواج كرده بر حسب وضع سواد به تفكيك شهري و روستايي    83

جدول (1-B- الف- 2-3): ميزان باروري ويژه سني زنان بر حسب وضع

سواد در نقاط شهري و روستايي ......... 83

نمودار (2-B- الف- 2-3): باروري ويژه سني زنان باسواد و بي سواد هنگام

تولد اولين فرزند زنده به دنيا آورده.. 84

نمودار (3-B- الف-2-3): زنان 10 ساله و بيشتر بر حسب تعداد فرزندان

زنده به دنيا آورده .................. 84

نمودار (1-C الف 2-3) زنان 10 ساله و بيشتر بر حسب تعداد فرزندان

زنده به دنيا آورده .................. 85

جدول (1- D الف- 2-3): توزيع نسبي زنان 10 ساله و بيشتر حداقل يكبار

ازدواج کرده و بر حسب تعداد فرزندان زنده به دنيا آورده و دوره تحصيلي ......................... 86

جدول (1- A- ب- 2-3) : زنان 10 ساله و بيشتر حداقل يكبار ازدواج كرده

برحسب سواد و تعداد فرزندان فوت شده... 86

جدول (1-B- ب- 2-3): توزيع نسبي زنان مورد مطالعه در جمعيت نمونه بر

حسب سطح تحصيلات و سطح تحصيلات فرزندان . 87

جدول (1-3-3): توزيع سني زنان داوطلب و منتخب انتخابات مجلس شوراي

اسلامي................................ 88

جدول (2-3-3): تعداد مديران شاغل در دستگاه‌هاي دولتي به تفكيك جنس

در سال 1380.......................... 88

نمودار (3-3-3): كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي انقلاب اسلامي به

تفكيك جنس در پايان سال 1381.......... 89

نمودار (4-3-3): كاركنان نهاد ریاست جمهوري و موسسات وابسته به تفكيك

جنس در پايان سال 1381................ 90

نمودار (5-3-3): كاركنان وزارت آموزش و پرورش و موسسات وابسته به تفكيك

جنس در پايان سال 1381................ 90

نمودار (6 3-3-): كاركنان وزارت اقتصاد و دارايي و موسسات وابسته به

تفكيك جنس در پايان سال 1381.......... 91

نمودار (7-3-3): كاركنان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و موسسات وابسته

به تفكيك جنس در پايان سال 1381....... 91

نمودار (8-3-3): كاركنان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و

موسسات وابسته به تفكيك جنس در پايان سال 1381 92

نمودار (9-3-3): كاركنان وزارت بازرگاني و موسسات وابسته به تفكيك

جنس در پايان سال 1381................ 92

 

 


مقدمه
افزايش مشاركت زنان در توسعه، شايد پيش از آنكه موضوعي اجتماعي باشد، بحثي اقتصادي است و افزايش زنان تحصيل‌كرده مي تواند شاخصي براي پيشرفت محسوب شده و فرصتي براي سرعت بخشيدن به روند توسعه و نيز رويارويي با چالش ‌ها و پيامدهاي تغيير و تحول ناشي از رشد و توسعه فراهم آورد. بررسي تأثيرات آموزش در سطوح مختلف فردي ، خانوادگي و اجتماعي زنان نشان از بهبود موقعيت زنان در زندگي فردي و اجتماعي  داد. اين امر آنها را در مراحل بعدي در ايفاي نقش هاي متعدد و متنوع اجتماعي، چه در جايگاه مادر در امر تربيت فرزند چه در جايگاه نيروي انساني ماهر و متخصص در عرصه كار و مديريت و به طور كلي به عنوان يك شهروند مسئول و آگاه و زير مجموعه‌اي از سرمايه‌هاي انساني، تواناتر مي‌كند، كه نبود آن دور باطلي را ايجاد مي ‌كند كه محروميت‌هاي زنانه و فقر زنانه و به دنبال آن كندي بسيار در روند توسعه در اجتماع بروز مي كند. دقيق تر آن است كه به اين محروميت‌ها هم به عنوان علت و هم به عنوان معلول در اين سيكل باطل نگاه كنيم: در جامعه‌اي با ميزان آگاهي، دانش اجتماعي و درآمد ناچيز، والدين در سرمايه‌گذاري براي دخترانشان كوتاهي مي كنند زيرا از آنان انتظار ندارند كه در امور اقتصادي خانواده مشاركت داشته باشند. دختران بدون تحصيلات و با آگاهي ناچيز، تبديل به مادران تحصيل نكرده‌اي مي‌شوند كه داراي مهارتهاي ارزشمندي در خارج از منزل نيستند، قدرت اثر گذاري بر تصميم‌گيري‌هاي خانواده را ندارند، دخترانشان نيز مانند خودشان از آموزش محروم مي مانند و دور باطل ادامه مي يابد. در حاليكه پسران براي آموزش به مدرسه  فرستاده مي‌ شوند، دختران براي ايفاي نقش‌هاي سنتي در خانه مي ماندند، در نتيجه دانش نياموخته و مهارت نيافته باقي مي‌ماندند و شرايط لازم براي مشاركت اقتصادي برايشان فراهم نمي شود. اقتصاد آسيب مي‌بيند، هنجارها و فرهنگ سنتي و تبعيضات كليشه‌اي جنسيتي كهنه بر جاي خود مي‌مانند و اولين نيروي محركه توسعه كه نوزايش انديشه‌ها و تواناسازي پتانسيل‌هااست خاموش و بي اثر مي‌شود و افراد تحت نظام‌هاي  غلط فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي، خود به عواملي مقاومت كننده در برابر توسعه تبديل مي‌شوند از اين منظر در جوامع توسعه نيافته يا در حال توسعه چون ايران كه با فقر سرمايه‌هاي انساني و پديده فرار مغزها مواجه است، زنان مي توانند «نيروي شتاب دهنده» توسعه محسوب شوند.   جامعة‌ امروز ايران، جامعه‌اي در حال گذار از همه ابعاد اقتصادي، فرهنگي ، نقشي و اجتماعي است. متعاقب اين گذار الگوهاي موجود بايد براي تطابق با شرايط پويا انعطاف پذيري كه ناشي از توسعه سريع و همه جانبه كشورهاي جهان است تغيير يابند. در ميان اين تغييرات مسلماً تعارض سنت و مدرنيته خود را نشان خواهد داد و به گفته  اقتصاددان معروف جان ميناردكينز ،" توسعه تقابل نو و كهنه است".  حال با توجه به اهداف بلند توسعه گرا كه تقاضاي نامحدود را به جدال با منابع محدود مي‌كشاند، اين پرسش به جاست كه در روند توسعه بايد منابع اقتصادي را به كدام  سمت، جهت داد؟ پاسخ اين سؤال بيش از آنكه معطوف به منابع فيزيكي باشد متمركز بر منابع انساني است و در منابع انساني موجود ، «زنان» به عنوان بخشي كه كمتر مورد توجه و پرورش قرار گرفته‌اند  در كانون توجه اقتصاددانان توسعه گرا قرار مي گيرند، چنانكه لارنس ايچ سامرز ، رئيس بخش اقتصاد و توسعه و اقتصاددانان ارشد بانك جهاني در اين زمينه مي گويد:
«معتقدم كه در صورت شناخت تمامي منافع، سرمايه‌گذاري در آموزش دختران، شايد پر بازده‌ترين سرمايه‌گذري در جهان در حال توسعه باشد» 
در اين تحقيق بر آن خواهيم بود كه دريابيم آيا ميان تحصيلات زنان با توسعه اقتصادي ارتباطي منطقي وجود دارد يا نه؟ و اگر اين ارتباط موجود است، عوامل موثر بر آن چيست؟ و در شرايط امروزين، جامعه با اين منبع توسعه‌اي در چه چالش‌هايي قرار مي‌گيرد و از بابت آن چه فرصت ها و چه تهديداتي معطوف به توسعه كشور است؟
چارچوب نظري تحقيق:
در اين تحقيق عامل تحصيلات زنان به عنوان متغير مستقل در نظر گرفته مي‌شود تا تاثير آن بر توسعه اقتصادي به عنوان متغير وابسته بررسي شود.
يافته‌هاي تحقيق نشان داد كه رابطه «مستقيمي» بين دو متغير مستقل و وابسته وجود ندارد و اين رابطه در خلال سه متغير ميانجي ظاهر مي‌شود. متغيرهاي ميانجي بين تحصيلات زنان و توسعه اقتصادي به عنوان عوامل متأثر از تحصيلات زنان و موثر بر توسعه اقتصادي تعريف شوند كه عبارتند از: 1) عامل فرهنگي – اجتماعي، 2) عامل انساني و 3) عامل اقتصادي.
بنابراين الگوي نظري تحقيق به صورت شماتيك به شرح زير به دست آمد:
در بررسي متغيرهاي ميانجي جهت تسهيل درك ارتباطات، رويكردهاي مختلفي به شرح زير اتخاذ گرديد:
1)    عامل فرهنگي اجتماعي توسعه اقتصادي با رويكرد مقاومت زنان در برابر كليشه‌هاي جنسيتي و تبعيضات اجتماعي بررسي شد.
2)    عامل انساني توسعه اقتصادي با رويكرد كمي و كيفي (كيفيت از دو ديدگاه سطح سلامت فرزندان و سطح تحصيلات فرزندان) بررسي شد.
3)    عامل اقتصادي توسعه اقتصادي با رويكرد بررسي سهم زنان از بازارهاي اشتغال مطالعه گرديد.
فرضيه‌ها:
فرضيه اهم: تحصيلات زنان كه يك عامل تأثير گذار بر توسعه اقتصادي است.
فرضيه فرعي (1): تحصيلات زنان با تأثير بر عامل فرهنگي اجتماعي توسعه اقتصادي، روند توسعه اقتصادي را بهبود مي‌بخشد.
فرضيه فرعي (2): تحصيلات زنان با كاهش كميت عامل انساني و افزايش كيفيت آن روند توسعه اقتصادي را بهبود مي‌بخشد.
فرضيه فرعي (3): تحصيلات زنان با افزايش سهم زنان از بازار در كار و تأثير بر عامل اقتصادي، روند توسعه اقتصادي را بهبود مي بخشد.
روش تحقيق:
تحقيق حاضر حاصل تركيب دو روش تحقيقي «كتابخانه‌اي» و «ميداني" (پرسشنامه‌اي) مي‌باشد.
از روش كتابخانه‌اي در سرتا سر تحقيق استفاده شده است. و در استخراج نتايج و يافته‌هاي بخش كيفي عامل انساني توسعه اقتصادي از اطلاعات پرسشنامه‌ها بهره جسته‌ايم.
مشكلات و موانع
1-    آمارها عموماً قديمي و متعلق به قبل از دهة 80 بودند.
2-    عدم يكنواختي زماني در آمارها سبب دشواري امر مقايسه مي گرديد.
3-    محدوديت زماني سبب كاهش دقت و استخراج روابط و اطلاعات بخصوص در تحليل داده‌هاي ميداني گرديده است.
4-    در تحليل ميداني پرسشنامه‌ها، به علت عدم تخصص محققين در طراحي پرسشنامه و ضيق وقت، اطلاعات مربوط به بخش سطح سلامت نيروي انساني غير قابل استخراج تشخيص داده شد.


اصطلاحات و واژه‌هاي كليدي:
 توسعه، توسعه اقتصادي ، تحصيلات زنان ، نسبت جنسي، جمعيت لازم التعليم، باز تعريف هويت اجتماعي، كليشه‌هاي جنسيتي، تبعيضات اجتماعي، باروري ويژه گروه‌هاي سني، ميزان باروري كل، اشتغال. توليد ناخالص سرانه، دستمزد كف.
توسعه: وضعيت مطلوبی است که کليه مولفه های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی در يک جامعه در

خرید و دانلود | 3,470 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   نقشه سنتی گلیم

حسین شیرین شاندیز 1395/10/25 دسته بندی : عمومی 0
تقشه سنتی
خرید و دانلود | 15,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...